Giresun Valiliği
Giresun Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İle Süs Bitkileri Üretimine Yönelik İlan

27 Eylül 2018

TIBBI VE AROMATİK BİTKİLER İLE SÜS BİTKİLERİ ÜRETİMİNE YÖNELİK İLAN

GİRESUN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

SIRA NO

İLÇESİ

MAH/KÖY

ADA NO

PARSEL NO

CİNSİ

YÜZÖLÇÜMÜ/ (m2)

İMAR DURUMU

İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL)

 SON BAŞVURU TARİHİ

1

Güce

 

Giyimli

216

5

Ham Toprak

22.588,35

İMARSIZ

İlk yıl tahmini kira bedeli; taşınmazın rayiç bedelinin binde biridir.

 

30/10/2018

2

Güce

Giyimli

216

29

Ham Toprak

19.976,64

İMARSIZ

İlk yıl tahmini kira bedeli; taşınmazın rayiç bedelinin binde biridir.

30/10/2018

 

1- Yukarıda özellikleri belirtilen Mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz mallar üzerinde Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 72/A maddesine dayanılarak hazırlanan 379 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre Tebliğ ekinde (Ek-1) yer alan tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin üretimi yapılmak üzere Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile kiralaması yapılacaktır.

2- İhaleye katılabilmek için 30/10/2018 tarihi mesai saati bitimine kadar taşınmazın bulunduğu Güce Kaymakamlığına(Milli Emlak Şefliği veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne (Milli Emlak Müdürlüğü) bahse konu Tebliğe göre (Ek-2 Talep Formu) yazılı olarak talepte bulunulması gerekmektedir.

3- Ek-2 talep formu ve istenecek bilgi belgeler, http//www.giresun.csb.gov.tr ile www.milliemlak.gov.tr adresinden ve Güce Kaymakamlığından (Milli Emlak Şefliğinden) alınabilir.

4- Taşınmaz için başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişilere kiralama işlemine ilişkin karar;  İdarece alınan başvuru formları ve eki belgeler,  oluşturulan dosyalar halinde, teknik uygunluk açısından değerlendirilmek ve hak sahipliği belirlenmek üzere başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ilgili Tarım İdaresine gönderilir ve Tarım İdaresi başvuruları en geç 30 gün içerisinde değerlendirerek sonucunu İdareye bildirir.

5- İhaleye katılım için Tarım İdaresince hak sahibi olarak belirlenmek şarttır.

6- Hak sahibi olarak belirlenenlere, aynı ilçe sınırları içerisinde, tıbbi ve aromatik bitkiler için en fazla 1.000.000 m2’ye kadar, süs bitkileri için en fazla 2.000.000 m²’ye kadar, bahse konu taşınmaz 379 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre kiraya verilecektir. Hazine taşınmazları, çok yıllık bitkiler için on yıla, tek yıllık bitkiler için ise beş yıla kadar kiraya verilebilir. 

7- Bu Tebliğe göre belirtilen diğer şartları yerine getiren, gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.

8- Bu Tebliğe göre, Tarım İdaresince uygun görülmeyen süs bitkileri ile bu Tebliğ ekinde (Ek-1) yer almayan tıbbi ve aromatik bitkiler için yapılan kiralama talepleri bu Tebliğ kapsamında değerlendirmeye alınmaz. 

9- İlanda belirtilmeyen hususlarda Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 379 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uygulanır.

 

     A. ÖZEL ŞARTLAR

1- İhaleye katılabilmek için bu Tebliğe göre Tarım İdaresince hak sahibi olarak belirlenmek şarttır.

2- Kiracı, kiralama amacına uygun olarak en fazla altı ay içerisinde faaliyete başlamak zorundadır.

3- Kiracı tarafından faaliyetlerin kiralama amacına, başvuruda belirtilen şartlara ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak yürütülmesi esastır.

4- Faaliyetlere ilişkin gerekli inceleme, tespit veya yıllık kontroller kontrol ekibi veya İdarece yürütülür, doksan günü geçmemek kaydıyla aykırılıkların giderilebileceğinin değerlendirilmesi halinde, İdare, kontrol ekibi raporunda belirtilen sürede aykırılıkların giderilmesi gerektiğini kiracıya bildirir. Kontrol ekibince verilen süre içerisinde aykırılıkların giderilmemesi hallerinde, sözleşme feshedilir ve taşınmazın tahliyesi sağlanır. Kiracı tarafından kontrol ekibi ve İdareye gerekli kolaylık sağlanacaktır.

5- Kiracı sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, sözleşmeye ortak alamaz (tarımsal amaçlı üretici örgütleri, kooperatif veya birliklerin üye ve ortaklarındaki değişiklikler hariç), kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez ve amacı dışında kullanamaz. Kiraya verilecek taşınmazlar üzerinde sabit yapı ve tesis inşa edilemez. Ancak, kiracı tarafından talep edilmesi halinde üretim için zorunlu olan, kiralama amacına matuf takılıp sökülebilir malzemelerle geçici nitelikte tesis, depo vb. yapılar, kontrol ekibinin uygun görüşü ve İdarenin izni ile yapılabilir. Bu şekilde izin verilen yapılar, sözleşme bitiminde kiracı tarafından kaldırılır ve tahliye edilir

.6- Taşınmazlara, kira sözleşmesinin sona ermesinden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için zorunlu olarak ihtiyaç duyulması, taşınmazların özel kanunlar gereğince değerlendirilmesinin talep edilmesi veya taşınmazların satışı halinde, sözleşme tazminat alınmaksızın İdarece tek taraflı olarak feshedilecek, kiracı Hazineden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmadan yapılacak tebligatı takip eden üç ay içerisinde taşınmazları tahliye edecektir.

7- Kiracı, kira süresinin bitiminde derhal, kira süresinin bitiminden önce İdareye yaptığı yeniden kiralama talebinin İdarece uygun görülmemesi ve sözleşmenin feshi hallerinde ise, tebligatı müteakip onbeş gün içerisinde taşınmazı tahliye etmek zorundadır. Kiracı, taşınmazı rızaen tahliye etmemesi halinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesine göre tahliye edilir.

8- Ayrıca, Şartnameye ilave edilmesi gerekli görülen “Özel Şartlar” İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü veya Milli Emlak Şefliği önceden tespit edilerek müteakip maddeler halinde ilave edilecektir.

7-İhale bilgilerini http:/www.milliemlak.gov.tr - http:/www.giresun.csb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Tlf.: 0 454 240 44 44 / 1377                                                                                                                                                                                                            

8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

 

Ek-2 aşağıdaki linktedir.


Dokümanlar
Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır