Giresun Valiliği
Giresun Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Giresun Valiliği
Giresun Valiliği
Görev Tanımı

      YAPI DENETİMİ VE YAPI MALZEMELERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 1. 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmiş olan iş ve işlemleri yürütmek,
 2. Yapı denetim kuruluşlarının şantiye ve büro denetimlerini yapmak,
 3. Yapı Denetim Kanunu kapsamında yapı denetim kuruluşları ile diğer hususlardaki şikâyetlerin değerlendirilerek incelenmesi, sorumluları hakkında gereğinin yapılması ve/veya ilgilisinin bilgilendirilmesi işlemlerini yürütmek,
 4. İnceleme raporlarının oluşturulması aşamasında gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek,
 5. Yapı denetim kuruluşlarının üstlenmiş oldukları işlerde yapı denetim mevzuatı açısından sorun tespit edilmesi halinde, İl Yapı Denetim Komisyonlarında konuların değerlendirilmesine ilişkin gerekli işlemleri yürütmek,
 6. Yapı Denetim Kuruluşu Belgelerinin vizelerinin yapılması işlemlerini yürütmek,
 7. Yapı denetim kuruluşlarının aylık denetim bilgilerini güncellemek (UYDS işlemleri),
 8. Denetçi Belgesi ve Vize İşlemlerinin yürütülmesi,
 9. Denetim faaliyeti durdurulan denetçi mimar, mühendisler ile yardımcı kontrol elemanı hakkında suç duyurusunda bulunmak,
 10. Küme yapı iş ve işlemlerini yürütmek,
 11. Yapı denetim hizmet sözleşmesinin UYDS üzerinden fesih işlemlerinin yapılması ve sonrasında mevzuatta belirtilen işlemleri yürütmek,
 12. Ulusal Yapı Denetim Sistemi üzerindeki hesap başvurusu onay işlemlerini ve verilen diğer görevleri yapmak,
 13. Yapı denetim kuruluşlarının personellerinin SGK kayıtlarını kontrol etmek,
 14. Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen müteahhitler hakkında belediyeye bildirimde bulunmak,
 15. Yapı ve zemin laboratuvarlarının ara, vize ve kısmi denetimlerini yapmak, UYDS üzerindeki iş ve işlemlerini takip etmek ve gerçekleştirmek, EBİS kapsamındaki işlemlerini yapmak,
 16. Ulusal Yapı Denetim Sistemi üzerinde laboratuvar kuruluşlarının personellerinin işe başlama ve istifa işlemlerinin yürütülmesi ve diğer işlemlerinin yapılması,
 17. Yapı ve zemin laboratuvarı belgelerinin vizelerinin ve yenilenmesinin yapılması işlemlerini yürütmek,
 18. İl Yapı Denetim Komisyonundaki görevlerini yapmak,
 19. İl Yapı Denetim Komisyonunun sekretaryasını yapmak,
 20. Yapı Müteahhitlerinin sınıflandırması ve kayıtlarının tutulması hakkındaki yönetmelik kapsamında verilen tüm işleri yapmak,
 21. Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen Yapı Müteahhitleri ile ilgili Yetki Belge Numarası iptal işlemlerini yapmak,
 22. İl Müdürlüklerine ait binalara ve hazırlanan projelere EKB hazırlamak,
 23. Eğitici kuruluşları, Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uzmanlarını,  EKB’ler ile ilgili gerekli denetlemeyi, incelemeyi ve raporlamayı yapmak ve gelen şikâyetleri incelemek, yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde değerlendirmek, sonuçları Bakanlığa ve ilgili Kurum veya Kuruluşlara bildirmek.
 24. Yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri tarafından yetki belgesi müracaatı yapılmasını müteakip, mevzuat çerçevesinde görevlendirilecek heyet tarafından, kuruluşun faaliyet göstereceği ofis ve kuruluşun asgari şartları taşıyıp taşımadığı hakkında rapor düzenlemek,
 25. Yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri hakkında gelecek olan şikâyetleri değerlendirmek ve mevzuat çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak,
 26. İl Müdürlüklerine ait binalara ve hazırlanan projelere EKB hazırlamak,
 27. İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
 28. Yapı malzemeleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde Yıllık Denetim Programı veya gelen şikâyetler doğrultusunda yapı malzemelerinin piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek, bu faaliyetleri eşzamanlı olarak Yapı Malzemeleri Denetim Sistemi (YMDS) üzerinden veri tabanına işlemek,
 29. Yapılan denetim faaliyetleri neticesinde uygunsuz ve güvensiz olduğu tespit edilen yapı malzemeleri ile ilgili olarak 7223 sayılı Kanun’da öngörülen yaptırım kararlarını uygulamak, sonuçları hakkında Bakanlığa bilgi vermek,
 30. Üretici, dağıtıcı ve ilgili tüm tarafları yapı malzemeleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde bilgilendirmek,
 31. Tüm Kamu Kurumlarının deprem riskine karşı incelenerek rapor düzenlenmesi,
 32. İl Müdürlüğümüz Yapı Malzemeleri Laboratuvarı faaliyetlerini yürütmek (ekipman ve standartların gereklerini takip ederek güncelleştirmek)
 33. İl Müdürlüğümüz Yapı Malzemeleri Laboratuvarında taze beton, karot, parke taşı ve betonarme donatı çeliği deneylerini yapmak ve raporlarını hazırlamak,
 34. Yapı laboratuvarlarının ara denetimlerini yapmak, kısmi denetim ve kapsam genişletme incelemelerini yapmak, yapı malzemesi laboratuvarlarının belgelendirme, vize, onay ve ara denetimlerini ve diğer iş ve işlemleri yürütmek, Laboratuvarların belgelendirme incelemesini yapmak,
 35. İl Müdürlüğümüz sınırlarında faaliyet gösteren malzeme ocaklarında malzeme bedel tespiti çalışmalarını yapmak ve sonuçlarını raporlamak,
 36. İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan yapı malzemeleri laboratuvarlarında deneye tabi tutulacak hazır betondan numune almak,
 37. Karot alınması gereken yapılardan numune alınması için karot alma makinasını kullanmak,
 38. Çekme deneyi yapılacak betonarme çelik donatıları taşlama cihazını kullanarak uygun boyutlarda kesmek,
 39. İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.