Giresun Valiliği
Giresun Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Giresun Valiliği
Giresun Valiliği
Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden Satış İhale İlanı
Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden Satış İhale İlanı
      GİRESUN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN        
                               
  SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLARIN;                        
Sıra No Bulunduğu Yer Cinsi Tahmini kg- adet Tamini Bedeli TL Geçici Teminat TL İhale Tarihi  İhale saati  
1 EKLİ LİSTEDE BULUNAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI Hurda demir (Dolap, karyolası, masa, sandalye,sıra, raf, bilgisayar kasası, monitör, yazıcı v.s.),bakır kablo, alüminyum kapı ve çerçeve ile  odun (tahta) 14.510 kg 21.010,00 6.300,00 04.03.2019 10:00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Giresun İlim Yayma Cemiyeti öğrenci yurdu (Cemal Gürsel Cd. Esnaf İş Hanı) Hurda kalorifer kazan ve müştemilatı 3.000 kg 3.000,00 900,00 04.03.2019 10:30  
3 Giresun İlim Yayma Cemiyeti öğrenci yurdu (Cemal Gürsel Cd. Esnaf İş Hanı) Genpower GBS 100 TE Jeneratör 1 adet 1.250,00 350,00 04.03.2019 11:00  
1-  Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınırların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde (Defterdarlık hizmet binası içerisinde Kat :2) teşekkül edecek Komisyonca Milli Emlak Müdürü makam odasında ayrı ayrı yapılacaktır.
2- İhalelere katılacak isteklilerin;
a) Yatıracakları teminatlara ilişkin belgeleri [tedavüldeki Türk parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.), Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz.],
b) Gerçek kişilerin; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri, aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı fotokopisini veya onaylı nüfus kayıt örneğini,
c) Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin ise (b) bendindeki belgelere ilave olarak, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2019 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini,
d) Kamu tüzel kişisi adına ihaleye iştirak edeceklerin (a) bendindeki belgeye ilave olarak, kamu tüzel kişisi içinTürkiye'de adres göstermeleri,  tüzel kişilik adına ihaleye katılabileceklerini veya teklifte bulunabileceklerini gösterir yetki belgesini,
e) Vekaleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnamelerini ve (b) bendinde gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri,
f) İhaleye ortaklık şeklinde iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b), (c ) veya (d) bendinde istenen tüm belgeleri, 
g) 1 ve 2 sıradaki hurda malzemeler için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınmış tehlikesiz atık toplama ayırma belgesi,  
  İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.
3- Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz.
4- İhaleler ile ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Giresun Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
5- Hurda malzemelerin satış bedeli peşin tahsil edilecektir. 3 sıradaki jenaratörün ve 1 sıradaki hurda mallar arasındaki odunun satış fiyatları üzerinden yasal oranda KDV tahsil edilecektir.
6- Faks ve elektronik posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen maddelerle birlikte, imzalı, şartname ve ekleri tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla biribirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez. 
7- Hurda taşınır mallar bulundukları ilgili dairelerden alınırken yapılacak olan kesim, söküm, yıkım ve taşıma işlemleri müşterisi tarafından karşılanacak olup bu işlemler sırasında meydana gelecek her türlü hasarlar müşteri tarafından karşılanacaktır. Gerekli emniyet tedbirleri müşteri tarafından sağlanacaktır. 
8- Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
  İlan olunur.
Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden Satış İhale İlanı