Giresun Valiliği
Giresun Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İmar,İskan ve Koop. Şube Müğüdürlüğü & Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü

 

İki ayrı şubenin görevleri tek şube ile yürütülmektedir. İlgili şubelerin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir
 
 
 
Kooperatifler İle İlgili Yapılan Çalışmalar» 2010/18 nolu Genelge kapsamında Kooperatifler ile ilgili yetki ve sorumluluklar 13.12.2010 tarihi itibari ile Müdürlüğümüzce yürütülecektir.
» 5983 sayılı yasa ile değişikliği yapılan 1163 sayılı Kooperatifler yasası kapsamında 13.12.2010 tarihli devir işlemi esas alınarak;
5983 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4. maddesi ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun Ek 1. maddesinde değişiklik yapılarak, yapı kooperatifleri ve üst kuruluşları için ilgili Bakanlık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı belirlenmiştir. Konu ile alakalı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün 02.09.2010 tarih ve 68-8616 sayılı 2010/18 nolu genelgesi gereği; yapı kooperatifleri kayıt, tescil, denetim, genel kurullarda temsilci bulundurma, tasfiye işlemleri ile ilgili iş ve işlemler 13.12.2010 tarihinden itibaren Müdürlüğümüzce yürütüleceğinden, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünde bulunan yapı kooperatifleri ile ilgili belgeleri teslim almıştır.
Buna göre;
Faal Durumdaki Kooperatifler : 41 Adet
Tasfiye Edilmiş Kooperatifler : 88 Adet
Terkin Edilmiş Kooperatifler 39 Adettir. İlimizdeki toplam Yapı Kooperatifleri : 168 Adettir.
 
 

YAPI KOOPERATİFLERİNİN (KONUT YAPI KOOPERATİFİ, TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ, KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ) İŞ VE İŞLEMLERİNDE UYULACAK ESASLARBAŞVURU ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGE ÖRNEKLERİ
 
13.06.2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03.06.2010 tarihli ve 5983 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4. maddesi ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanunun Ek1. maddesinde değişiklik yapılarak, yapı kooperatifleri ve üst kuruluşları için ilgili Bakanlık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı belirlenmiştir. Aynı Kanunun 5. maddesi ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa Geçici 3. ve 4. maddeler eklenmiş olup, yapı kooperatifleri ve üst kuruluşları ile ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca başlatılmış iş ve işlemler ile bunlara dair kuruluştan tasfiyeye kadar her türlü hak, yetki ve görevler 13.12.2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmiştir.
A) YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRİLMESİ
Bakanlığımız, yapı kooperatifleri ile ilgili görevleri 13.12.2010 tarihinden itibaren yerine getirmeye başlamış olup Kanunla verilen yapı kooperatifleri hakkında, kayıt, tescil, denetim, genel kurullarda temsilci bulundurma, tasfiye işlemleri gibi görevler Bakanlığımızın taşra teşkilatları olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aracılığı ile yerinden yürütülecektir.
Bu bağlamda Yapı Kooperatifleri ve üst kuruluşlarının aşağıda belirtilen muhtelif iş ve işlemlerinde idareye (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne) sunacakları başvuru evrakları, ek belgelere ilişkin standart formalar ve uyulması gereken kurallar şunlardır :
1) Yapı kooperatifleri ve üst kuruluşlarınca, genel kurul toplantıları için Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi isteminde bulunulması zorunludur. Başvuru sırasında kullanılacak yazı örneği EK-1 de yer almakta olup, başvuru ile birlikte;*Çağrı için alınan kararın örneği (yönetim kurulu, denetim kurulu veya tasfiye memurları, üst birlik yönetim kurulu kararı ya da kesinleşme şerhli mahkeme kararı)·*Çağrıyı yapanların yetkili olduklarını gösteren belge (Başvuru sahipleri, ticaret sicil memurluğundan kooperatifi temsile yetkili son yönetim kurulu üyeleri olduklarını gösterir yazı alacaklardır. Ticaret sicil memurluklarınca verilecek bu yazıda, başvuru sahiplerinin kooperatifin temsili konusunda yetkili oldukları, yetkilerinin başlangıç tarihi, yetki süreleri dolmuşsa yetkinin bitiş tarihi vb. hususlara yer vereceklerdir. Azlık tarafından çağrı yapılmakta ise çağrı iznini veren kesinleşme şerhli mahkeme kararı),*Toplantı gündemi,*Vezne alındısı, genel kurul toplantı tarihinden en az 15 gün önce İl Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.
NOT: Yazı ekinde yer alacak "vezne alındısı" için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurulacaktır.)
Diğer yandan, Kooperatifler Kanununun 47 nci maddesine göre yapılan genel kurul toplantıları için de Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi hususunda başvuruda bulunulması zorunlu olup, bu tip toplantılar için yapılacak başvurularda yukarıda belirtilen 15 günlük süre şartı aranmayacaktır. Ancak bu durumda yönetim kurulu kararı alınması ve müracaat dilekçesinde Genel Kurul Toplantısının 47. maddeye göre yapılacağı hususunun belirtilmesi gerekmektedir.
2)Genel kurul toplantılarını üç yıl üst üste yapmayarak kanunen dağılmış sayılan kooperatiflerin veya üst kuruluşlarının genel kurul toplantısı için Bakanlık Temsilcisi müracaatında bulunmaları halinde, toplantı gündeminde münhasıran tasfiye kararı alınması yönünde madde bulunması zorunludur. Söz konusu durumu içeren bir gündem maddesi yoksa temsilci görevlendirilmeyecek, ancak faaliyetlerinin devam ettiğine dair mahkemece verilmiş karar bulunması halinde temsilci görevlendirilebilecektir.
Genel kurul toplantı tutanağının, toplantının yapıldığı yerde yazılıp imzalanması zorunlu olup tutanağın toplantı yerinde, genel kurul divanınca düzgün ve okunaklı biçimde yazılacaktır. Mümkünse bilgisayar ortamında)4) Yanlış yazılan kelime, rakam ve satırlar karalanmamalı, okunacak biçimde ortasından tek çizgiyle iptal edilmeli, yanına parantez içinde (çizildi) denilerek doğrusu yazılmalıdır. Ay adları, bir ve iki basamaklı sayılar, rakamla değil yazıyla yazılmalı; tutanakta sonradan ilaveler yapılmasına imkân verebilecek boşluklar olmamalı ve çıkıntı yapılmamalıdır. Tutanağın başlangıç kısmına, genel kurul toplantısının başlama saati ve tutanağın son kısmına da genel kurul toplantısının bitiş saati mutlaka yazdırılmalıdır. Toplantı tutanağı EK-3de yer alan formata uygun olarak hazırlanmalıdır. 5) Tutanağın giriş bölümü, her bir gündem maddesine ilişkin genel kurul kararı, tutanağın bitiş bölümü, sırasıyla genel kurulca görüşülüp belirlendikçe, genel kurul başkanınca katiplere yüksek sesle okutularak yazdırılacak, biri yazdırılıp bitirilmedikçe sonraki bölüm ya da gündem maddesinin görüşülmesine geçilmeyecektir. 6) Toplantı sonrasında, gündem, gazete ilanı (varsa), taahhütlü davet mektubu listesi ve/veya elden imza karşılığı teslim listesi, toplantı tutanağı, yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, ortaklar listesi, bilanço, gelir-gider tablosu, genel durum bildirim formu ve gelir-gider tablosunun düzenlendiği hesap dönemine ilişkin yevmiye defterinin son kayıt ve noterce yapılan kapanış tasdikini içeren sayfasının fotokopisi, birer adet olmak üzere, Bakanlık temsilcisine teslim edilecektir. 7) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma raporları ile denetim kurulunca hazırlanacak raporların, 11.06.2008 tarih ve 26903 sayılı Resmi Gazetede Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanan “Kooperatifler ve Üst Kuruluşları Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporunun Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ” ile “Kooperatifler ve Üst Kuruluşları Denetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Denetim Kurulu Raporunun Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ” hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerekmekte olup, bu Tebliğlerdeki esaslara uygun olarak düzenlenmeyen raporlar genel kurulda görüşülemeyecek ve kabul edilemeyecektir. Tebliğ hükümlerine uygun olmayan, bir iki cümle ya da paragraftan ibaret genel ve soyut bilgiler ihtiva eden raporlarla ilgili olarak, Kooperatifler Kanununun 86 ncı maddesinin beşinci fıkrası hükmüne uygun olarak görevli ve yetkili merci olan Bakanlığımızın yürürlüğe koyduğu düzenlemeye aykırı olduğu kabul edilerek, görevli Bakanlık Temsilcilerince toplantı tutanağına gerekli şerhler düşülecektir. Ayrıca, yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının söz konusu Tebliğ hükümlerine uygun olmaması nedeniyle görüşülememesi, yönetim ve denetim kurullarının ibra edilmedikleri anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla, bu durumda ibraya ilişkin menfi veya müspet bir genel kurul kararının varlığı söz konusu olmayacağından, mevcut yönetim ve denetim kurulu üyelerinin aynı organlara tekrar seçilmeleri de mümkün bulunmaktadır. 8) Yevmiye defterinin son kaydı ve noterce yapılan kapanış tasdikinin fotokopisinin tetkikinde, Türk Ticaret Kanununun 70/son maddesine uygun olarak ilgili dönem yevmiye defterinin noter kapanış tasdikinin bulunmadığının tespiti halinde, Türk Ticaret Kanununun 67. maddesi hükmü gereğince ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
EKLER:
EK-1) Başvuru sırasında kullanılacak yazı örneği
EK-2) Temsilci görevlendirilmesi bildirim yazısı
EK-3) Genel kurul toplantı tutanağı formatı
EK-4) Genel kurul toplantısı yapacak kooperatif ve üst kuruluş tarafından doldurularak
Bakanlık Temsilcisine verilecek form
EK-5) Bakanlık Temsilcisi raporu
EK-6) Kooperatif ve üst kuruluşları genel durum bildirim formu
EK-7) Hazirun Cetveli Örneği
EK-8) Mal Durumu bildirim formu
B) YAPI KOOPERATİFLERİNİN KURULUŞU - İZİN VERME, TESCİL VE İLAN: Yapı Kooperatifleri, Kooperatifler Kanunun 3. ve 4. maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (Taşra Teşkilatlarında Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerine) verilecek ana sözleşmenin onaylanması ve kuruluşa izin verilmesini müteakip, kooperatif merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ve ilan olunması ile tüzel kişilik kazanır.
Yapı Kooperatiflerinin (Konut Yapı Kooperatifi, Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi,
Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi) ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 72. Maddesine göre kurulan Yapı Kooperatifi birliklerinin örnek ana sözleşmelerinin onaylanması için yapılacak işlemler:1) Kuruluş için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat edilir.(EK-9(
Dilekçe ekinde; a) Her sayfasının kurucular (en az yedi kurucu ortak) tarafından imzalanmış noter tasdikli 6 adet kooperatif ana sözleşmesinin olması, b) Unvan, merkez, süre ve ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile ilgili bölümlerin doldurulmuş olması, c) Sermaye ve paylarla ilgili 7. ve 8. maddelerdeki boş kısımların kurucu ortak sayısına bağlı olarak doldurulmuş olması, d) Ana sözleşmelerin son sayfasında yer alan ve kurucuların adı ve soyadı, TC Kimlik No., Tabiyet, sermaye taahhüdü, ödediği sermaye ve imza bölümlerinin (örnek ana sözleşme madde8) uygun olarak doldurulmuş olması gerekmektedir.2) 1163 Sayılı Kanunun 4. maddesine göre kurumlar tarafından taahhüt edilen nakdi sermayenin ¼’ü Ticaret Siciline tescil ve ilanı ile tüzel kişilik kazandıktan sonra kooperatif ya da kooperatif birliği hesabına aktarılmak üzere kurucu ortaklarca ana sözleşmede belirtilen ilk yönetim kurulu üyelerinden birine ödenmesi ve bu hususun kooperatif izin başvuru formunda beyan edilmesi gerekmektedir.3) 1163 Sayılı Kanunun 98. maddesinin atıfta bulunduğu Türk Ticaret Kanununun 349. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin usul ve fürundan biri ile, eşi ve 3. dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının denetçiliğe seçilmeleri mümkün bulunmadığından ana sözleşmenin arkasında yer alan ve ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere kurucular arasından seçilmesi gereken yönetim ve denetim kurullarının teşkilinde yönetim ve denetim kurulu üyelerinin akraba olup olmadıkları araştırılacak ve Türk Ticaret Kanununun 349. maddesine uygunluğu sağlanmış olacaktır.4) Kurucu ortakların aynı türden başka bir kooperatifte yönetim kurulu üyesi olmadığına dair bir taahhütname verilecektir.5) Kooperatif unvanlarında kamu kurum ve kuruluşlarının isimlerinin kullanılmaması ve Türk Ticaret Kanununun 48. maddesinde belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.6) Küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerinin kurulmasında ana sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilen ortaklık şartlarını taşıdıklarını belirtir Sanayi ve Ticaret Odaları ve Vergi Dairelerinden verilmiş belgenin aslı verilecektir.7) Kooperatif Birliklerinin kuruluşunda kooperatiflerin konularının aynı veya birbiri ile ilgili nitelikte olması kooperatif birliği kurulmasına ilişkin en az yedi kooperatif tarafından alınan genel kurul kararlarının Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne sunulması ve kooperatif birliğine iştirak edenlerin en az 50 pay taahhüt etmelerinin sağlanması gerekmektedir. EKLER:
EK- 9) Kooperatif Kuruluş izni başvuru dilekçe örneği (1 sayfa)
EK-10) Konut Yapı Kooperatifi Örnek Ana Sözleşmesi (21 sayfa)
EK-11) Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi Örnek Ana Sözleşmesi (21 sayfa)
EK-12) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Örnek Ana Sözleşmesi (25 sayfa)
C) ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ:
1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 3. maddesinin son fıkrasında belirtilen “Ana Sözleşme değişiklikleri de Kuruluştaki usullere bağlıdır” hükmü uyarınca Yapı Kooperatiflerinin ana sözleşmelerinde unvan, süre, merkez ve sermaye değişikliğine ilişkin işlemler sırasında şu hususlara dikkat edilecektir:
     Ana Sözleşmede yapılması istenen değişiklikler için Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat edilir. (EK-13(
Dilekçe ekinde;
a) Değiştirilmesi düşünülen maddenin eski ve yeni şeklinin karşılıklı olarak altı nüsha halinde yazılmış ve yönetim kurulunca imzalanmış metni (EK-14(
b) Ana Sözleşme değişikliğinin gerekçesini içeren noter tasdikli yönetim kurulu kararı
c) Kooperatifin kuruluş işlemlerinin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya fotokopisi
d) Halen yürürlükte bulunan kooperatif ana sözleşmesinin Bakanlıkça onaylı aslı veya fotokopisi
e) Mevcut Yönetim Kuruluna ait noter onaylı imza sirküleri ve yönetim kurulu yetki belgesi
f) Kooperatifin en son durumunu gösterir genel durum bilgi formunun verilmesi gerekmektedir.
      Ana Sözleşmede gösterilen faaliyet süresinin değiştirilmesine ilişkin taleplerin değerlendirilmesi ile ilgili olarak kooperatifin süresinin dolmamış olması gerekmektedir.
Kooperatifin süresinin dolmuş olması durumunda mahkemeden alınacak kooperatifin faaliyette olduğuna dair tespit kararının sunulması gerekmektedir.
Ana sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararında ilgili madde değişikliğine de yer verilmelidir.
      Kooperatif merkezinin, unvanının ve her bir ortağın taahhüt edeceği pay miktarının değiştirilmesi taleplerinde ana sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararında ilgili madde değişikliklerinin belirtilmiş olması gerekmektedir.
EKLER:
EK-13) Ana Sözleşme Değişikliği izni başvuru dilekçe örneği (1 sayfa(
EK-14) Değiştirilmesi düşünülen maddenin eski ve yeni şeklinin gösterildiği form örneği
İmar ve İskan İle İlgili Yapılan Çalışmalar
5543 Sayılı İskân Kanunu göre yapılan çalışmalar:
3621 Sayılı Kıyı Kenar Çizgisi Kanununa göre yapılan çalışmalar:
Giresun ilinin sahil kesiminin toplam sahil uzunluğu 121 km dir. Sahil kesiminde batıda Piraziz ilçesinden başlamak üzere Bulancak, Giresun merkez, Keşap, Espiye, Tirebolu, Görele ve Eynesil ilçeleri ile Görele ilçesine bağlı Çavuşlu Belediyesi bulunmaktadır.
Deniz Kıyı Kenar Çizgisi uzunluğumuz 121,00 km, bugüne kadar gerçekleştirilen, onaylı Kıyı Kenar Çizgisi uzunluğumuz 121,00 km olup, Kıyı Kenar Çizgisi tespiti yapılmamış yer kalmamıştır. Kıyı Kenar Çizgisi tespiti gerçekleşme oranı %100 dür. 16,08 km lik Kıyı Kenar Çizgisi İlan (askı) aşamasındadır.
İlimiz genelinde mevcut tabii ve suni göllerin kıyı kenar uzunluğu yaklaşık 56,04 km’dir. İlimiz sınırları içerisinde 5 adet tabi ve 7 adet suni göllerimiz vardır;
TABİ GÖLLER:
*Bağırsak Gölleri, yaklaşık kıyı kenar çizgisi uzunluğu 200 m.
*Aygır Gölü, yaklaşık kıyı kenar çizgisi uzunluğu 500 m.
*Karagöl Gölü, yaklaşık kıyı kenar çizgisi uzunluğu 571 m.
*Çamlıgöl Gölü, yaklaşık kıyı kenar çizgisi uzunluğu 550 m.
*Sağrak Gölü, yaklaşık kıyı kenar çizgisi uzunluğu 630 m.
SUNİ GÖLLER:
*Yaycı Göleti, yaklaşık kıyı kenar çizgisi uzunluğu 250 m.
*Çatalgöller Göleti, yaklaşık kıyı kenar çizgisi uzunluğu 820 m.
*Toplukonak Göleti, yaklaşık kıyı kenar çizgisi uzunluğu 100 m.
*Turpçu Göleti, yaklaşık kıyı kenar çizgisi uzunluğu 140 m.
*Çakmak Göleti, yaklaşık kıyı kenar çizgisi uzunluğu 140 m.
*İngölü Göleti, yaklaşık kıyı kenar çizgisi uzunluğu 140 m.
*Kılıçkaya Barajı, 52,00 km.
Tabii ve suni göllerimizin kıyı kenar çizgisi tespitleri yapılmamıştır. Kılıçkaya Barajının bir bölümü Giresun ili, bir bölümü ise Sivas ili sınırları içerisindedir. Tabii ve suni göllerin yaklaşık kıyı uzunlukları Bağırsak Gölleri 200 m, Aygır Gölü 500 m, Karagöl Gölü 571m, Çamlıgöl Gölü 550 m, Sağrak Gölü 630 m, Yaycı Göleti 250 m, Çatalgöller Göleti 820 m, Toplukonak Göleti 100 m, Turpçu Göleti 140 m, Çakmak Göleti 140 m, İngölü Göleti 140 m ve Kılıçkaya Barajı’nın Giresun sınırları içerisinde kalan bölümü ise 52000 m’ dir.
3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin ikinci bölüm yedinci maddesine göre kıyı kenar çizgisi tespitleri Valilikçe bir program dahilinde yapılır şeklindedir. Kıyı kenar çizgisi tespitleri halihazır haritalar üzerinden yapıldığından ve tespit harici olan alanların halihazır haritaları bulunmadığından tespitler 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin ikinci bölüm yedinci maddesinin (b) bendine göre ilgililerinin talebi üzerine yapılmaktadır.
Tabii ve suni göllerin halihazır haritalarının temin edilmesi durumunda söz konusu alanlarında kıyı kenar çizgisi tespitleri yapılacaktır.
İlimizde 3621 Sayılı Kıyı Kanununun Uygulamasına Dair Yönetmelikte nehir tanımına giren akarsular listesinde yer alan ve kıyı kenar çizgisi tespit etme zorunluluğu bulunan akarsu bulunmamaktadır.
3194 Sayılı İmar Kanununun 45. Maddesi Mücavir Alanlarla yapılan çalışmalar:
*Bulancak İlçesi, Pazarsuyu Köyü’nün bir kısmı ve Kuşluhan Köyü’nün tamamı ile ilgili Bulancak Belediyesi’ nce yapılan müracaat, müdürlüğümüzce incelenmiş olup, eksiklikleri tamamlattırılarak, Valilik onayına sunulmuştur.
*Görele İlçesi, Karaburun Köyü, Görele Belediyesi Mücavir alan sınırlarına alınma talebi, Bakanlığımızca onaylanmıştır.
*Dereli Taşlıca Köyü’nün bir kısmı, Dereli Belediyesi Mücavirine alınma talebi, Bakanlığımızca onaylanmıştır.
*Bulancak İlçesi Sofulu Köyü, Kovanlık Belde Belediyesi Mücavirine alınma talebi, Bakanlığımızca onaylanmıştır.
 
 

TABİAT VARLIKLARI KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
Taşınır tabiat varlıkları hariç tabiat varlıkları, doğal sit alanları ve bunlara ilişkin koruma alanları ile ilgili olarak 2863 Sayılı Kanunda öngörülen iş, işlem ve kararlar bakımından görevli ve yetkili bakanlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığıdır.
Tabiat varlıkları, doğal sit alanları ve bunlara ilişkin koruma alanları ile ilgili hususlarda karar almak ve bu Kanunda öngörülen diğer is ve işlemlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yardımcı olmak üzere; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez teşkilatı bünyesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarının veya ilgili Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü, söz konusu varlıkların ve alanların özelliklerine göre konusunda uzmanlaşmış mimar veya şehir plancısı, orman veya çevre mühendisi, hukukçular ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülecek uzmanlardan Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu ve taşrada aynı meslek alanlarından yeterli sayıda uzmanın katılması suretiyle yeteri kadar Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu teşkil edilir.
Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın teşkilat ve görevleri hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesine istinaden kurulmuştur. Sözü geçen kanun hükmünde kararname gereği Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların tescil, onay ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tescil etmek.

b) Tabiat varlıkları ve doğalsit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tespit ve tescil etmek, yönetmek ve yönetilmesini sağlamak.

c) Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların kullanma ve yapılaşmaya yönelik ilke kararlarını belirlemek ve her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını yapmak, yaptırmak, değiştirmek, onaylamak, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak.(1)

ç) Tabiat varlıkları, doğal, tarihi, arkeolojik ve kentsel sitler ile koruma statüsü bulunan diğer alanların çakıştığı yerlerde koruma ve kullanma esaslarını ilgili bakanlıkların görüşünü alarak belirlemek ve bu alanların kısmen veya tamamen hangi idarelerce yönetileceğine karar vermek, her tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylamak.

d) Orman alanları dışında yer alan korunması gerekli taşınmaz tabiat varlıkları, koruma alanları ve doğal sit alanlarının Bakanlıkça belirlenen ilke kararlarına, onaylanan planlara uygun olarak kullanılmak üzere tahsisini gerçekleştirmek, uygulamaların tahsis şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini izlemek ve denetlemek.

e) Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olarak; hâlihazır haritaları aldırmak, gerekli görülen projeleri yapmak, yaptırmak ve onaylamak, her türlü araştırma ve inceleme yapmak, yaptırmak, izlemek, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek, kullanım yasağı getirilen alanların kamulaştırma veya benzer yollarla kamunun eline geçirilmesini sağlamak, kontrol ve denetim yapmak, gerekli görülen alanların korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla yatırım yapmak veya ilgili idarelerin yatırım projelerini desteklemek, bu alan ve bölgelerde Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere ilişkin her türlü tasarrufta bulunmak, işletmek, işlettirmek ve kullanım izinlerini vermek, korunan alanlara ilişkin insan ve finansman kaynağı sağlamak.

f) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Bakanlığımızca, 22 adet Tabiat Varlıklarını Koruma bölge komisyonu kurulmuş olup, bunlardan bir tanesi de Trabzonda bulunmaktadır. Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu; Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun İllerinde görev yapmaktadır. Bu iller içinde Bakanlığımızca, Trabzon, Giresun ve Rize illerinin de Müdürlük bünyesinde Tabiat Varlıkları Koruma Şube Müdürlüğü ihdas edilmiştir. Şube Müdürlükleri yaptıkları çalışmalar neticesinde İlleri ile alakalı konuların dosyalarını hazırlayarak karar için Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna sunmakla görevlidir.
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge komisyonlarının görevleri şunlardır:

a) Bakanlıkça tespit edilmesi öngörülen tabiat varlıkları veya doğal sit alanlarının esas değerlendirmesini yaparak görüş vermek.

b) Geçiş dönemi koruma kullanma esaslarını belirlemek.

c) Koruma amaçlı imar planları ile bunların her türlü değişikliklerini inceleyip karar vermek.

ç) Uygulamaya yönelik projeler ile değişiklikleri hakkında karar vermek.

d) Korunması gerekli taşınmaz tabiat varlıklarının koruma alanlarının tespitini yapmak.

e) Korunması gerekli taşınmaz tabiat varlıkları ve bunların koruma alanlarına ilişkin uygulamaya dönük karar almak.

f) Tescilli taşınmaz tabiat varlıklarının kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birliklerince kamulaştırılması işlemlerinde taşınmazın fonksiyonuna ilişkin görüş bildirmek.
BAŞVURULAR
Adı geçen illerde doğal sit alanları ile ilgili başvurular öncelikle talebe konu alanın bulunduğu ildeki Valilik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü var ise başvuruya ilişkin bilgi ve belgeleri inceler, eksik belgelerin tamamlanmasını sağlar, gerekli değerlendirmeleri ve gerekirse arazi incelemelerini yapar, görüşünün de yer aldığı inceleme raporunu bağlı olduğu, TVK Bölge Komisyonunun bulunduğu ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderir.
Valilik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü yok ise, ilgili TVK Bölge Komisyonunun bulunduğu İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuruyu iletir veya TVK Bölge Komisyonunun bulunduğu ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne doğrudan başvuru yapılabilir. TVK Bölge Komisyonunun bulunduğu Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TVK Şube Müdürlüğü yapılan/iletilen başvuruya ilişkin bilgi ve belgeleri inceler, eksik belgelerin tamamlanmasını sağlar, gerekli değerlendirmeleri ve gerekirse arazi incelemelerini yapar, inceleme raporunu hazırlar konunun önemi ve kapsamına göre TVK Bölge Komisyonu gündemine alır ya da doğrudan sonuçlandırır.
Başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için; pafta, ada, parsel numarasını içeren ülke koordinat sisteminde UTM-GK (3 derecelik) ED50 aplikasyon krokisi, tüm takyidatları ile birlikte güncel tapu tescil belgesi, vaziyet planı gibi konunun incelenmesine esas evrakların temin edilmesi gerekmektedir.
İTİRAZLAR
Planlama yetkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile valilik ve belediyeler, komisyonlarca alınan tabiat varlıklarının koruma alanları, sit alanı, derecelendirilmesi, sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları, koruma amaçlı imar planları ve revizyonlarına ilişkin kararlara karşı altmış gün içerisinde Merkez Komisyonuna itiraz edebilir.
İtiraz yazılarında, itirazda bulunan merciin planlama yetkilerine dair hususlar ile itirazın hukuki gerekçeleri belirtilir. İtiraza ilişkin yazılar, müdürlükçe Genel Müdürlüğe gönderilir.
Merkez Komisyonuna yapılan itirazlar sonuçlanıncaya kadar itiraza konu bölge komisyonu kararının uygulanmasına devam edilir. İtiraz sonucu bölge komisyonu kararı Merkez Komisyonu tarafından kaldırılırsa, müdürlükçe kararın dağıtıldığı yerlere yeniden dağıtım yapılır.