ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KIYI KENAR ÇİZGİSİ DEĞİŞİMİ
15 Ağustos 2017

               İlimiz, Giresun İli Görele İlçesi, Yeşiltepe Mahallesinde, tapunun 272 ada, 2,3,4 ve 5 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar üzerindeki 26.02.1976 onay tarihli kıyı kenar çizgisinin iptali istemiyle Ordu İdare Mahkemesinde açılan davada Mahkemenin 06.03.2015 tarih ve E.2014/606-K.2015/366 Sayılı Kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

Valiliğimiz kıyı kenar çizgisi tespit komisyonunca, Ordu İdare Mahkemesinin E.2014/606-K.2015/366 sayılı kararı uyarınca; 272 ada, 2, 3, 4 ve 5 parsellerin bulunduğu alana ilişkin; 1/1000 ölçekli 26.02.1976 onay tarihli 20-K-III numaralı kıyı paftasından     F41-c-25-b-3-a paftasına grafik olarak aktarılmış ve Bakanlığımızca uygun görülmüş olan kıyı kenar çizgisinin dava konusu taşınmazlara rastlayan A ve B no.lu noktaları arasındaki bölümü iptal edilerek bu alanda Mahkeme kararı ve bilirkişi raporunda belirtilen iptal gerekçeleri doğrultusunda, parsel sınırı takip edilerek A-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-B no.lu noktaların birleştirilmesi ile yeni kıyı kenar çizgisi belirlenmiş olup söz konusu kıyı kenar çizgisi 25.07.2017 tarih ve 13332 sayılı Makam Oluru’na istinaden 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca onaylanmıştır.