Askı Duyurusu
09 Temmuz 2018

Giresun İli Piraziz İlçemizde dolguda yer alan ‘‘Fuar’’ olarak planlanmış alanın bir kısmının Müdürlüğümüzce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) imar planı değişikliği yapılarak ‘‘Cami’’ olarak planlanması işine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftalarının 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7 nci maddesi uyarınca onaylanmış olup söz konusu imar planları 09.07.2018 tarihinde 1 ay süre ile Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ilan panosunda askıya çıkarılmış ve internet sitemizde ilan edilmiştir.